НОВОСТИ

Prology iMap-507A Инструкция по эксплуатации онлайн [3/33]. Навигатор prology imap 507a


Prology iMap-507A Инструкция по эксплуатации онлайн [2/33]

Ñîäåðæàíèå

Íàçíà÷åíèå

ñòðîéñòâ

..................................................................................................................

íêöèè

ñòðîéñòâ

........................................................................................................................

Ê

ìï

êò ï

ò

âê

...........................................................................................................................

Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêñïë

àòàöèè è ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñò

............................... 4

ñòðîåííûé àêêóìóëÿòî

............................................................................................................

ñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåìû

P

....................................................................

Âíåøíèé âèä óñòðîéñòâà è ýëåìåíòû óïðàâëåíè

....................................................

åðåäíÿÿ ïàíåë

.............................................................................................................................

àäíÿÿ/âåðõíÿÿ ïàíåë

.............................................................................................................

îêîâàÿ ïàíåë

................................................................................................................................

Ïðîöåññ çàðÿäà àêêóìóëÿòîð

.................................................................................................

Óñòàíîâêà óñòðîéñòâ

......................................................................................................................9

ñïîëüçîâàíèå êðîíøòåéí

.....................................................................................................

ñïîëüçîâàíèå àâòîìîáèëüíîãî àäàïòåð

....................................................................

ñíîâíûå îïåðàöè

.......................................................................................................................

à÷àëî ðàáîò

..............................................................................................................................

ûêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà

ïåðåõîä â ñïÿùèé ðåæè

................................................

ñíîâíûå îïåðàöèè ïî óïðàâëåíèþ óñòðîéñòâî

.......................................................

Ãëàâíîå ìåí

....................................................................................................................................

Èñïîëüçîâàíèå êà

òû ïàìÿòè micro

D

..........................................................................

Íàâèãà

è

.............................................................................................................................................

Ï

èëîæåíè

........................................................................................................................................

P

-ïðèåìíè

...............................................................................................................................

Èãð

...................................................................................................................................................

4

Êàëüê

ëÿòîð

....................................................................................................................................

4

Íàñòðîéêè óñòðîéñòâ

..................................................................................................................

5

Ìåíþ íàñòðîåê

ñòðîéñòâ

.....................................................................................................

5

Ãðîìêîñò

........................................................................................................................................

5

Äàòà/Âðåì

...................................................................................................................................

Íàñòðîéêà ïîäñâåòêè ÆÊ-äèñïëå

....................................................................................

ßçû

...................................................................................................................................................

7

Êàëèáðîâêà ñåíñîðíîãî ýêðàí

............................................................................................

7

ñèñòåì

........................................................................................................................................

àâîäñêèå íàñòðîéê

.................................................................................................................

Âûáîð êàòàëîãà íàâèãàöèîííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíè

.............................

Íàñòðîéêè U

............................................................................................................................

×àñîâîé ïîÿ

................................................................................................................................

Ô

íêöèÿ ýêîíîìèè ýíåðãèè/èíôîðìàöèÿ î çàðÿäå àêê

ì

ëÿòîð

...................

Ðàçâëå÷åíè

......................................................................................................................................

1

Âîñïðîèçâåäåíèå àóäèîôàéëî

............................................................................................

1

Âîñï

îèçâåäåíèå âèäåî

àéëî

...........................................................................................

Ï

îñìîò

èçîá

àæåíè

..............................................................................................................

4

ðîñìîòð òåêñòîâûõ äîêóìåíòî

.........................................................................................

5

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèê

..................................................................................................

Îñí

âíûå .......................................................................................................................................

2

Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíèõ

ñòðîéñòâ è êàðò ïàìÿò

......................................................... 2

Ýê

à

.................................................................................................................................................

2

mcgrp.ru

Prology iMap-507A Инструкция по эксплуатации онлайн [3/33]

PROLOGY iMap-507A

óêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè

ïîðòàòèâíîé íàâèãàöèîííîé ñèñòåìû (äàëåå óñòðîéñòâà) â àâòîìîáèëå ñ íàïðÿ

æåíèåì áîðòîâîé ñåòè 1

Â.

òðèöàòåëüíàÿ êëåììà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè

äîëæíà

ûòü ñîåäèíåíà ñ «ìàññîé»

àìîñòîÿòåëüíîå âñêðûòèå óñòðîéñòâà, ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è íàðó

ø

íè

ï

âèë

ê

ïëó

ò

öèè ìîãóò ï

èâ

òè ê

ãî í

è

ï

âíî

òÿì è ëèø

íèþ

ïðàâà íà ãàðàíòèéíîå î

ñëóæèâàíèå

ðè ïîêóïêå óñòðîéñòâà òðåáóéòå ïðîâåðêè åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòè.

áåäè

òåñü, ÷òî â ãàðàíòèéíîì òàëîíå íà óñòðîéñòâî ïîñòàâëåí øòàìï ìàãàçèíà, ðàç

îð÷èâàÿ ïîäïèñü è äàòà ïðîäàæè

 ñâÿçè ñ ïîñòîÿííîé ðàáîòîé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ñòðîéñòâà, ïîâûøà

þùå

åãî íàäåæíîñòü è

ë

÷øàþùå

ýêñïë

àòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè, â êîí

ñòð

êöèþ è ìåíþ

ïðàâëåíèÿ ìîã

ò

ûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ, íå îòðàæåííûå â

íàñòîÿùåì Ð

êîâîäñòâå è íå âëèÿþùèå íà ðàáîò

ñòðîéñòâà

Ïðåæäå ÷åì âêëþ÷èòü

ñòðîéñòâî, âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ íàñòîÿùèì

Ð

êîâîäñòâîì ïî ýêñïë

àòàöèè

Íàçíà÷åíèå óñòðîéñòâà

Óñòðîéñòâî PR

L

Y iMap-5

7A îñíàùåíî æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèì äèñ

ïëååì ñ ðàçìåðîì ýêðàíà ïî äèàãîíàëè 1

7 ìì. Òàêîé äèñïëåé îáåñïå÷èâàåò

ìèíèìàëüíîå ïîòðå

ëåíèå ýíåðãèè

Óñòðîéñòâî îáåñïå÷èâàåò:

ïðîêëàäûâàíèå ìàðøð

òà è îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì

ñèãíàëîâ ñï

òíèêîâ ñèñòåìû

P

â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè áëàãîäàðÿ

âñòðîåííîì

íàâèãàöèîííîì

ïðîãðàììíîì

îáåñïå÷åíèþ Íàâèòåë Íàâèãà

òîð Àâòîâåðñèÿ

÷òåíèå êàðò ïàìÿòè micro

D;

ñîâìåñòèìîñòü ñ ôîðìàòàìè MP

/MP4/AVI/JPE

;

âîñïðîèçâåäåíèå à

äèî-, âèäåîôàéëîâ, ôàéëîâ èçîáðàæåíèé, òåêñòîâûõ

àéëîâ

êêóìóëÿòî

...................................................................................................................................

2

îñï

îèçâîäèìûå

î

ìàòû è òèïû

àéëî

...............................................................

Òåõíè÷åñêèå äîï

ñêè íà âîçìîæíûå íåçíà÷èòåëüíûå äåôåêò

èçîá

àæåíè

.......................................................................................................................................

27

êñïë

àòàöèÿ

ñòðîéñòâà, íåèñïðàâíîñòè è èõ

ñòðàíåíè

.............................

8

åðåçàãðóçêà ñèñòåì

.............................................................................................................

ëÿ áåçîïàñíîãî óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëå

.................................................................

Õðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå, ðåñóðñ, óòèëèçàöè

.............................................

1

Ãàðàíòèè ïîñòàâùèêà ..................................................................................................................

1

àñøè

ðîâêà äàòû âûïóñêà óñòðîéñòâà

óêàçàííî

â ñåðè

íîì íîìåð

..............................................................................................

mcgrp.ru

Навигатор Prology Imap 507A Прошивка

Prology Imap 507a Прошивка

Прошивка Prology 507a

Prology 507a Прошивка

Навигатора Prology Прошивка

Сайт Prology Прошивка Навигатора

Прошивка Prology Imap 507a

Прошивка Навигатор Пролоджи

Прошивка Imap 520ti

Центр Обновления Навител Навигатор

Navitel Navigator Update Center

история Рязани

Фотогра|Рыбак|Кладоискатель

металлоискатели

приборный поиск

как научиться паять

как заменить разъем

перепайка разъема

как починить монитор

ремонт навигатора

как перепаять разъем

ремонт видеокарты

Ремонт ноутбука

ремонт компьютера

ремонт планшета

ремонт электроники

ремонт сотового

обучение ремонту техники

ремонт техники

как починить ноутбук

как починить компьютер

как починить видеокарту

сервисный центр

как починить сотовый

мастер по ремонту

fitweb.me


.